Kvalitet, miljö & arbetsmiljö

TT-Eltjänst AB:s policy är att med god ekonomi för företaget och beställaren utföra våra entreprenader med rätt kvalitet, utifrån beställarens behov och krav. Vi ska också tillgodose de miljökrav beställaren har och arbeta så säkert som möjligt för att skapa en god arbetsmiljö för vår personal.

Beställarens krav uttrycks i kontrakt, konstruktions redovisningar, gällande normer och standarder, samt övrig tekniskt underlag. Om kraven i vissa avseenden inte är formellt specificerade ska produkten ges en kvalitet som svarar mot fackmässigt utförande och god praxis, det vill säga som anses motiverad med hänsyn till användningsområdet.

Genom TT-Eltjänst AB:s föreliggande, integrerade plan, redovisar hur vi genom goda rutiner och anpassad kontroll i olika skeden av projektet säkerställer att de krav som åligger oss blir riktigt omhändertagna.